No. Nama Dosen Jenis Kelamin
1 Ir. MUHAMMAD AGUNG, M.P. Laki-laki
2 MUHAMMAD AGUNG ADY MANGILEP, SE.,M.Si. Laki-laki
3 dr. MUHAMMAD AKBAR, Sp.S.Ph.D. Laki-laki
4 Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si. Laki-laki
5 Drs. MUHAMMAD AKIB HALEDE, MS. Laki-laki
6 Drs. MUHAMMAD AKMAL IBRAHIM, M.Si. Laki-laki
7 Prof. Dr. MUHAMMAD ALI, MS. Laki-laki
8 MUHAMMAD ALIF KS, S.Hut., M.Si. Laki-laki
9 Dr.Ing. MUHAMMAD ALTIN MASSINAI, MT.Surv Laki-laki
10 Drs. MUHAMMAD ALWY ARIFIN, M.Kes. Laki-laki
11 Ir. MUHAMMAD AMINAWAR, MM. Laki-laki
12 drg MUHAMMAD AMIN KANSI, Ph.D,MS Laki-laki
13 Prof. MUHAMMAD AMRI, Ph.D., SE., MA Laki-laki
14 dr. MUHAMMAD AMSYAR AKIL, Sp.THT. Laki-laki
15 MUHAMMAD ANDRY USMAN Laki-laki
16 - MUHAMMAD ANSHAR, ST.,M.Sc. Laki-laki
17 Dr MUHAMMAD ANSHAR AMRAN, M.Si Laki-laki
18 Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD ARIF, Dipl.Ing. Laki-laki
19 Ir MUHAMMAD ARIFIN DAHLAN, MS. Laki-laki
20 Dr. MUHAMMAD ARSYAD, SP., M.Si. Laki-laki
21 SILVIA MALASARI Perempuan
22 Drs. MUHAMMAD HASYIM, M.Si. Laki-laki
23 MUHAMMAD HATTA, S.Pt.. M.Si Laki-laki
24 Dr.; Ir. MUHAMMAD HATTA, M.Si. Laki-laki
25 Dr. MUHAMMAD ZAKIR, M.Si Laki-laki
26 - MUHAMMAD ZUBAIR M. ALIE, ST.,MT.,Ph.D. Laki-laki
27 MUHAMMAD ZULFAN HAKIM, S.H., M.H. Laki-laki
28 - MUH. ANSAR, SP.,M.Si Laki-laki
29 Dr. dr. MUH. FADJAR PERKASA, Sp.THT. Laki-laki
30 Dr. MUH. HASRUL, SH,MH Laki-laki
31 - MUHIBUDDIN, ST Laki-laki
32 drg MUH. IRFAN RASUL, SKG Laki-laki
33 MUHLIS, SS., M.Hum. Laki-laki
34 MUH. NUR, S.Si.,M.Si Laki-laki
35 Drs. MUHTADIN S, M.Si Laki-laki
36 Dr. Ir. MUJAHIDIN, MTDev Laki-laki
37 Dr. Ir. MUJAHIDIN FAHMI, MTDev. Laki-laki
38 MUKARRAMAH YUSUF, B.Sc., M.Sc Perempuan
39 Dr. MUKHSAN PUTRA H, ST.,MT. Laki-laki
40 dr. MUKHSEN SARAKE, MS. Laki-laki
41 Ir. MUKHTAR, MT. Laki-laki
42 Ir. MUKHTAR SALEH, MT. Laki-laki
43 Prof. Dr. MUHAMMAD WIHARDI CARONGE, ST.,M.Eng. Laki-laki
44 Ir. MUHAMMAD YAMIN, MT. Laki-laki
45 Prof. Dr.-Ing. MUHAMMAD YAMIN JINCA, MS.Tr. Laki-laki
46 Prof. Dr. MUHAMMAD YAMIN SANI, MA. Laki-laki
47 Prof. Dr. MUHAMMAD YUNUS, SH,M.Si Laki-laki
48 Prof. Dr. MUHAMMAD YUNUS, SE., MA. Laki-laki
49 Dr. MUHAMMAD YUNUS, MT Laki-laki
50 Dr. MUHAMMAD YUNUS, MT. Laki-laki
51 Dr. MUHAMMAD YUNUS, M.A. Laki-laki
52 dr. MUHAMMAD YUNUS AMRAN Laki-laki
53 Prof.Dr. MUHAMMAD YUSRAN, S.Hut.,M.Si Laki-laki
54 MUHAMMAD YUSRAN AMIR, SKM.,M.P.H. Laki-laki
55 Prof.Dr.Ir MUHAMMAD YUSRAN INDAR, M.Phill Laki-laki
56 Prof.Dr.Ir. MUHAMMAD YUSRI KARIM, M.Si Laki-laki
57 Prof.Dr.drg. MUHAMMAD HENDRA CHANDRA, MS. Laki-laki
58 Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD YUSRI KARIM, M.Si. Laki-laki
59 Drs. MUHAMMAD YUSRI ZAMHURI, MA. Laki-laki
60 Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.Pt Laki-laki
61 Ir. MUHAMMAD ZAIN MIDE, MS. Laki-laki
62 Drs MUHAMMAD ZAKIR, M.Si Laki-laki
63 dr. MUHAMMAD SAKTI, Sp.OT. Laki-laki
64 Prof. Dr. MUHAMMAD ASDAR, SE., M.Si. Laki-laki
65 Drs. MUHAMMAD SALEH AF, M.Si Laki-laki
66 Prof.Dr.Ir. MUHAMMAD SALEH PALLU, M.Eng. Laki-laki
67 Prof.Dr.Ir. MUHAMMAD SALEH S ALI, M.Sc Laki-laki
68 Dr. MUHAMMAD SAPRI, ST.,M.Eng.PM. Laki-laki
69 SE MUHAMMAD SOBARSYAH, M.Si. Laki-laki
70 Drs. MUHAMMAD SYAFRI BADARUDDIN, M.Hum. Laki-laki
71 20050101 MUHAMMAD SYAHID, ST., MT. Laki-laki
72 Prof.Dr. MUHAMMAD SYAHRUL, M.Agr Laki-laki
73 Dr MUHAMMAD SYARKAWI RAUF, SE,M.Si Laki-laki
74 Ir. MUHAMMAD SYAVIR LATIF, M.Si. Laki-laki
75 Dr. dr. MUHAMMAD TAHIR ABDULLAH, M.S., MPH. Laki-laki
76 MUHAMMAD TAHIR SAPSAL, STP.,M.Si. Laki-laki
77 Dr. MUHAMMAD TAMAR, M.Psi. Laki-laki
78 Drs. MUHAMMAD TANG ABDULLAH, M.Si. Laki-laki
79 Drs. MUHAMMAD TAUFAN FATAHUDDIN Laki-laki
80 Ir. MUHAMMAD TAUFIK ISHAK, MT. Laki-laki
81 Dr. MUHAMMAD THAHIR HANING, M.Si. Laki-laki
82 Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD TOLA, M.Eng. Laki-laki
83 Dr. dr. MUHAMMAD RAMLI ACHMAD, Sp. An. (K) Laki-laki
84 MUHAMMAD RAMLI RAHIM, SH,MH Laki-laki
85 Prof.Dr.Ir. MUHAMMAD RAMLI RAHIM, M.Eng. Laki-laki
86 Dr ZOHRAH, M.Si Perempuan
87 drg ZOHRA NASARUDDIN, SKG Perempuan
88 ZUHRIAH, SS.,M.Hum. Perempuan
89 Dr.Ir. ZULFAJRI BASRI, M.Eng. Laki-laki
90 Ir. ZULKARNAIN CHAERUDDIN, M.P Laki-laki
91 Ir ZULKIFLI, MT Laki-laki
92 Dr. ZULKIFLI ASPAN, SH., MH. Laki-laki
93 Prof.Dr.Ir. MUHAMMAD RESTU, M.P Laki-laki
94 Ir. ZULKIFLI DJAFAR, MT. Laki-laki
95 ZULKIFLI TAHIR, ST.,M.Sc. Laki-laki
96 Ir. ZURYATI DJAFAR, MT. Perempuan
97 Dr.Ir. MUHAMMAD RIADI, M.P. Laki-laki
98 Prof.Dr.Ir. YUNUS MUSA, M.Sc Laki-laki
99 YUNUS TAMAMMA Laki-laki